18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Igazgató (magasabb vezető) beosztás - Beszédjavító Intézet
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Beszédjavító Intézet
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 31-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Árpád utca 3.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató felelős az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a dyslexia, dysgráfia és a dyscalculia megelőzése és gyógyítása. Ennek érdekében az intézmény a logopédiai ellátásra szoruló növendékek vizsgálatát, kezelését végzi, illetve biztosítja a logopédiai tanácsadást az érintettek szülei számára. További feladata óvodai, logopédiai csoport szervezése és szakmai irányítása, a város óvodáiban, iskoláiban dolgozó nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusok szakmai felkészítése és működésük koordinálása, szakmai irányítása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
·          Főiskola, a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végzettség és szakképzettség,
·          legalább 5 év a szakképesítésnek megfelelő pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
·          magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
·          büntetlen előélet, cselekvőképesség
·          ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
·          pedagógus szakvizsga
·          magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
·          vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·          szakmai életrajz
·          az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban
·          iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
·          közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
·          szakmai gyakorlatról szóló igazolás
·          nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához
·          nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
·          nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
·          nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 22-537-189 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
·          Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10.075/2012. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
·          Személyesen: Mazzag Károlyné dr. , Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezést követően a pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés pedagógus munkakörre szól
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
·          www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/karrier - 2012. április 5.
·          Oktatási és Kulturális Közlöny
·          Polgármesteri Hivatal - 2012. április 5.


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek