19 oC / 8 oC(koponyeg.hu)
gyengén felhős (várható)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj

Pályázati felhívás
Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

 1. Pályázati feltételek és tájékoztató:

  Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki
 1. a 2016/2017-es tanévben kezdte meg tanulmányait első évfolyamos hallgatóként a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén, vagy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán,
 2. nappali alapképzés (BA, BSc) munkarendjében tanul,
 3. aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 4. a pályázat benyújtását megelőző legutolsó aktív félévben megszerezte a mintatanterv által az adott félévre előirányzott kreditmennyiség 90 %-át,
 5. a pályázat benyújtását megelőző félévben a tanulmányi átlaga legalább 3,75 volt és 25. életévét még nem töltötte be.

Az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjban szakonként azonos félévre beiratkozott 2 fő hallgató részesíthető. A pályázati eljárás elbírálása során alkalmazandó pontozási rendszert a pályázati felhívás 2. melléklete tartalmazza. 

 1. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a pályázati felhívás 1. mellékletében szereplő "Pályázati Adatlap az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj igényléséhez" című formanyomtatványon, zárt borítékban kell benyújtani: postán Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda címére (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.), vagy személyesen Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.).
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, valamint az "Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat" megjelölést.

A felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető:
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az
 • az érintett felsőoktatási intézményben,

ill. letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról..

A Pályázati Adatlaphoz csatolni kell:

 1. a pályázó érvényes személyazonosító igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,
 2. az aktív hallgatói jogviszonyt igazoló irat eredeti példányát,
 3. az elektronikus leckekönyv – pályázat benyújtását megelőző félévről készített – törzskönyvi kivonatának a tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt példányát,
 4. a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a hallgató a pályázat benyújtását megelőző legutolsó aktív félévben megszerezte a mintatanterv által az adott félévre előirányzott kreditmennyiség 90 %-át,
 5. legalább B2 szintű, államilag elismert nyelvvizsgával való rendelkezése esetén a nyelvvizsga bizonyítvány – több nyelvvizsga esetén a bizonyítványok – másolatát.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

 1. Érvénytelen a pályázat, ha
 1. nem az 1. pontban felsorolt feltételeknek megfelelő hallgató nyújtotta be, vagy
 2. a pályázati határidő lejártát követően érkezik be a Polgármesteri Hivatalba, vagy
 3. nem az 1. melléklet szerinti teljes körűen kitöltött és aláírt Pályázati Adatlapon nyújtották be, vagy
 4. a pályázó a pályázathoz nem csatolta a 2. pont a) – d) pontjaiban felsorolt iratokat, vagy
 5. a pályázó nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez.
 1. A Pályázat beérkezésének határideje: 2017 február 28.

A határidő elmulasztása esetén a pályázó által benyújtott pályázat érvénytelen.

A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2017 március 20.

A Polgármester a pályázat eredményéről írásban értesíti a pályázót. A nyertes pályázóval az értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíj szerződést köt.

 1. Az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj összege havonta 20.000,- Ft.

Az ösztöndíj 5 hónapra (2017. február – 2017. június) kerül folyósításra.

 1. Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, amennyiben a hallgató

  1. a pályázati eredményről szóló értesítéstől számított 15 napon belül nem köti meg az ösztöndíj szerződést,
  2. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a hallgatói jogviszony megszűnik, a hallgatói jogviszony megszűnésének napjától, vagy
  3. a hallgató a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, a valótlan adatközlésnek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének tudomására jutásától.

 A hallgató a jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

Letölthető anyagok:
FP - Pályázati kiírás - 2017. február
FP - Adatlap - 2017. február
FP -Tájékoztató - felsőoktatási pályázati kiíráshoz 2017. február

Székesfehérvár, 2017. február 7.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
PolgármestereOldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek