19 oC / 8 oC(koponyeg.hu)
gyengén felhős (várható)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj

Pályázati felhívás
Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.

Pályázati feltételek:

 1. Alba Regia Középiskolai Ösztöndíjban részesíthető az a tanuló, aki
  1. szakgimnáziumi képzés esetén az 1. mellékletben felsorolt keresett ágazatban, szakközépiskolai képzés esetén az 1. mellékletben felsorolt keresett szakképesítésben tanul,
  2. tanulmányait a Székesfehérvári Szakképzési Centrum alább meghatározott tagintézményeinek valamelyikében folytatja:
   ba) szakgimnáziumi évfolyam esetén:
   baa) Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában,
   bab)  a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumában,
   bac) a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
   bb) szakközépiskolai évfolyam esetén:
   bba)  a Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
   bbb)  a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
  3. nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt,
  4. tanulmányait a 2016/2017-es tanévben a 9. - nem nyelvi előkészítő - évfolyamon kezdte meg,
  5. a pályázat benyújtását megelőző félévben a tanulmányi átlaga 3,75 volt és
  6. nem felnőttoktatásban vesz részt.

A pályázat nyertesei a legmagasabb pontszámot elérő szakgimnáziumi, ill. szakközépiskolai tanulók. A pályázati eljárás elbírálása során alkalmazandó pontozási rendszert a pályázati felhívás 3. melléklete tartalmazza.

 1. A pályázat benyújtásának módja:

  A pályázatot a pályázati felhívás 2. mellékletében szereplő "Pályázati Adatlap az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj igényléséhez" című formanyomtatványon, zárt borítékban kell benyújtani: postán a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda címére (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.), vagy személyesen Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4). A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, valamint az "Alba Regia Középiskolai Ösztöndíjpályázat" megjelölést.

  A középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető:

  - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán, (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a
  - Székesfehérvári Szakképzési Centrumban, (8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel. 06 22 514-060), vagy
  - az érintett szakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában.

  ill. letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról.
A Pályázati Adatlaphoz csatolni kell:
 1. a pályázó érvényes személyazonosító igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,
 2. 30 napnál nem régebbi a Székesfehérvári Szakképzési Centrum által kiállított iskolalátogatási igazolás eredeti példányát a tanuló évfolyamáról és szakgimnázium esetén az ágazatról, szakközépiskola esetén a szakképesítésről,
 3. a 2016/2017-es tanév I. félévi értesítő másolatát,
 4. legalább A2 szintű, államilag elismert nyelvvizsgával való rendelkezés esetén a nyelvvizsga bizonyítvány – több nyelvvizsga esetén a bizonyítványok – másolatát.

 A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

 1. Érvénytelen a pályázat, ha

  1. nem az 1. pontban felsorolt feltételeknek megfelelő tanuló nyújtotta be, vagy
  2. a pályázati határidő lejártát követően érkezik be a Polgármesteri Hivatalba, vagy
  3. nem a 2. melléklet szerinti, teljes körűen kitöltött és aláírt Pályázati Adatlapon nyújtották be, vagy
  4. a pályázó a pályázathoz nem csatolta a 2. pont a) – c) pontjaiban felsorolt iratokat, vagy
  5. a pályázó nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez.
    
 2. A Pályázat beérkezésének határideje: 2017. február 28.

  A határidő elmulasztása esetén a pályázó által benyújtott pályázat érvénytelen.
  A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

  A Polgármester a pályázat eredményéről írásban értesíti a pályázót. A nyertes pályázóval az értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíj szerződést köt.
 1. Az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj összege havonta 10.000,- Ft.

  Az ösztöndíj 5 hónapra (2017. február – 2017. június) kerül folyósításra.
 1. Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, amennyiben a tanuló
  1. a pályázati eredményről szóló értesítéstől számított 15 napon belül nem köti meg az ösztöndíj szerződést,
  2. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanulói jogviszony megszűnik, a tanulói jogviszony megszűnésének napjától, vagy
  3. a tanuló a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, a valótlan adatközlésnek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének tudomására jutásától.

A tanuló a jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

Letölthető anyagok:
KP - Pályázati kiírás - 2017. február
KP- Adatlap - 2017. február
KP -Tájékoztató 1- középiskolai pályázati kiíráshoz - 2017. február
KP -Tájékoztató 2 - középiskolai pályázati kiíráshoz -2017. február


Székesfehérvár, 2017. február 7.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
PolgármestereOldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek