18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Szálláshely szolgáltatási tevékenység

10.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:

10.2 Vonatkozó jogszabályok:

  • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet)
  • A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

10.3 Fogalmak:

- Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület.
- Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
- Szálláshely-üzemeltetési engedély fajtái:szálloda (Korm. rend. 1. melléklet I/A. része), panzió (Korm. rend. 1. melléklet II/A. része), kemping (Korm. rend. 1. melléklet III/A. része), üdülőház (Korm. rend. 1. melléklet IV/A. része), közösségi szálláshely (Korm. rend. 1. melléklet V/A. része) és egyéb szálláshely (Korm. rend. 1. melléklet VI/A. része). Egy szálláshelyre csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési engedély adható meg.
 - Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely: az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.

10.4 Hatásköri, illetékességi szabályok:
 
A jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője látja el.

10.5 Szálláshely-üzemeltetési engedély
A szálláshely szolgáltatási tevékenység 2016. január 1. napjától bejelentéshez kötött. A jegyző a bejelentés megtörténtéről igazolást ad ki.:
 
- A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:  a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, székhelyét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét; a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát; a szálláshely befogadóképességét (vendégszobák – kemping esetén területegységek – száma és ágyak száma), szálláshely használatának jogcíme; szálláshely elnevezése; szálláshely típusa; nyilatkozat arról, hogy a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni, illetve, hogy helyszíni szemle megtartását kéri-e.  A kérelem az itt található (szálláshely üzemeltetési engedély adatlap) kitöltésével is beadható.
- A bejelentéshez mellékelni kell a szálláshely használatának jogcímét igazoló okiratot vagy annak másolatát (a tulajdoni lap kivételével), a haszonélvező / tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, cégkivonatot, aláírási címpéldányt illetve meghatalmazást, amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult jár el.
- A jegyző a bejelentett szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben  hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából értesíti a Korm.rendelet által megjelölt szakhatóságokat vesznek részt. (Korm.rendelet 7. §)
- A jegyző a szálláshely-szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Az értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza.
- A jegyző a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentéséről igazolást ad ki és a szálláshelyet nyilvántartásba veszi.
- Eljárás illetéke: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
- A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül (az igazolás leadásával egyidejűleg) írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

10.6 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás:
 
- A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez csatolja a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét, a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát), a szálláshely minősítését, azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult, a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot, az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; (diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani), a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét, a szolgáltatás megkezdésének időpontját.
- A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a jogszabályban foglaltaknak, és a jegyző az ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.
- A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági bizonyítványt állít ki.
- A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. 
-A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek.

Amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult személy jár el az ügyben, javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni:  meghatalmazás (.doc) 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek