18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés
6.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
6.2 Vonatkozó jogszabályok:
  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet)
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
6.3 Fogalmak:

- Ipari tevékenység: lehet szolgáltató vagy termelő tevékenység, illetve lehet bejelentéshez vagy telepengedélyhez kötött tevékenység.
- Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását.
- Termelő tevékenység: valamely termék – akár más termékek feldolgozása útján történő – előállítása, beleértve az előállított terméknek az előállító által történő, a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő forgalmazását is.
- Bejelentéshez kötött ipari tevékenység: az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően köteles az illetékes jegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt tevékenységet. A bejelentés-köteles tevékenységeket a Korm.rendelet 1. melléklete sorolja fel.
- Telepengedélyhez kötött ipari tevékenység: a Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet végezni.
 
6.4 Hatásköri, illetékességi szabályok:

- Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a Korm.rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalmú nyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
- A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a Korm.rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalmú nyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.
 
6.5 Ipari tevékenység bejelentése:

- Az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően köteles írásban bejelenteni a folytatni kívánt tevékenységet. A bejelentés az itt található adatlap kitöltésével is megtehető.
- A tevékenység a bejelentést követően jogszerűen megkezdhető.
- A bejelentéshez csatolni kell a telep használatára való jogosultság igazolását (pl. bérleti szerződés, haszonélvező / tulajdonostárs hozzájárulása), előzetes szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket, a vállalkozásról szóló igazolást, cégjegyzéket, aláírási címpéldányt és meghatalmazást, amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult jár el.
- Bejelentés-köteles tevékenység esetén a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben a telepen az adott tevékenység nem végezhető, a jegyző az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
- A jegyző a telepet (az építési szabályoknak való megfelelés esetén) nyilvántartásba veszi.
- Az illetékes szakhatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le.
- Eljárás díja: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában
- Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, az ipari tevékenység megszüntetését a megszűnést követően haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 
6.6 Telepengedélyezési eljárás:

- A Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdésében nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni. Az engedély kiadására irányuló kérelem az itt található (telepengedély, bejelentés adatlap) kitöltésével is beadható.
- A kérelemhez csatolni kell a telep használatára való jogosultság igazolását (pl. bérleti szerződés, haszonélvező / tulajdonostárs hozzájárulása), előzetes szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket, a vállalkozásról szóló igazolást, cégjegyzéket, aláírási címpéldányt és meghatalmazást, amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult jár el, a környezetvédelmi tervfejezetet, illetve hiteles térképmásolatot.
- A jegyző a kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
- A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. Az értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza.
- Az engedélyezési eljárásban a Korm.rendelet által megjelölt szakhatóságok vesznek részt. (Korm.rendelet 4. §) Az eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít. A szakhatóságok részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, mely díjak összegéről és a számlaszámról hatóságom ügyintézője tud felvilágosítást adni.
- A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.
- Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, az ipari tevékenység megszüntetését a megszűnést követően haladéktalanul (az engedély leadásával egyidejűleg) írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
- Eljárás díja: 5000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj (átutalással)
 
Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatalának számlaszáma: 12023008-01329040-00100006

Amennyiben nem az önálló képviseletre jogosult személy jár el az ügyben, javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni:  meghatalmazás (.doc) 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek