18 oC(koponyeg.hu)
közepesen felhős, 16.56 km/hÉNY-i szél (aktuális)
2017. Március 30. Zalán

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Anyakönyvi ügyintézés
 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek:
 1.2 Vonatkozó jogszabályok:
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladatok ellátásáról szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
 • A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (III.2.) rendelete
 • A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 1.3 Általános előírások:

- A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt változást.
- Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.
- Anyakönyvi kivonat iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni. Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek, akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállításához jogos érdekük fűződik. A kérelem személyesen vagy írásban terjeszthető elő, a következő adatok megadásával: a kért anyakönyvi kivonat típusa (születési, házassági, halotti kivonat; bejegyzett élettársi kapcsolat); az érintett polgár viselt és születési neve; érintett polgár anyja neve; a születés, házasságkötés, haláleset helye, időpontja; a kérelem kiállításának indoka. A kérelem az itt található adatlap kitöltésével is beadható.
- Az illetéktörvényben meghatározott esetek kivételével az anyakönyvi kivonat kiállításáért 2000,-Ft illetéket kell leróni illetékbélyegben.
 
1.4 Születések bejelentése:

- Az intézetben történt születést az intézet jelenti be.
- Az elkészült születési anyakönyvi kivonatok az Ügyfélszolgálati Irodán (Székesfehérvár, Kossuth u. 1.) vehetők át a hét minden napján munkaidőben.
 
1.5 Halálesetek bejelentése:

- A székesfehérvári kórházban, intézetben történt halálesetet az intézet jelenti be. A halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány 4. példánya az Ügyfélszolgálati Irodán (Székesfehérvár, Kossuth u. 1.) vehetők át a hét minden napján munkaidőben.
- Amennyiben a haláleset intézeten kívül történt, a halálesetet a hozzátartozó jelenti be. A halálozás anyakönyvezése és az anyakönyvi kivonat kiállítása a bejelentés megtételekor az anyakönyvvezetőnél megtörténik. A haláleset anyakönyvezése munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is kezdeményezhető az anyakönyvvezetőnél.
- Az anyakönyvi kivonatok meghatalmazott útján történő átvétele esetén javasoljuk, hogy szíveskedjenek az alábbi meghatalmazás mintát kitölteni:  meghatalmazás (.doc)
 
 Az anyakönyvezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
 • elhunyt személy személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, kártya típusú vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya)
 • elhunyt személy születési anyakönyvi kivonata
 • házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat
 • elvált családi állapot esetén záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírói döntés a válásról
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • halálesetet bejelentő személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
 1.6 Házasságkötés bejelentése:

A házasulandók a házasságkötési szándékukat a házasságkötést megelőzően 1-12 hónappal jelenthetik be. A házasságkötést megelőző eljárás során a házasságkötési szándékot személyesen mindkét félnek együttesen kell bejelentenie a tervezett házasságkötés települési helye szerinti anyakönyvvezetőnél.
 
Amennyiben a házasságkötés helyszínéül a településen belüli, de a házasságkötő termen kívüli helyszínt választanak a felek, az erre vonatkozó kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.
Külső helyszínen történő házasságkötésért fizetendő díj: 40.000,-Ft + Áfa
 
A házasságkötési szándék bejelentésénél az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • személyazonosító igazolvány, vagy más személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasulandók családi állapota elvált, jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasulandók családi állapota özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata , vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
 1.7 Válás utáni névviselés bejelentése:

Országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél bejelenthető. Székesfehérváron az Ügyfélszolgálati Irodán (Székesfehérvár, Kossuth u. 1.) jelenthető be a hét minden napján munkaidőben.
Eljárás díja: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában (kérelem illetéke) és 2000,-Ft illetékbélyeg formájában (az anyakönyvi kivonat illetéke).
 
1.8 Születési névváltozás kezdeményezése:

A születési név megváltoztatása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.
Eljárás díja: első alkalommal 10.000,-Ft illetékbélyeg formájában
 
1.9 Házassági név módosítása:
 
A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható. A házassági név módosítása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető.
Eljárás díja: 3000,-Ft illetékbélyeg formájában (kérelem illetéke) és 2000,-Ft illetékbélyeg formájában (az anyakönyvi kivonat illetéke).
 
1.10 Házassági név megváltoztatása:
 
A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta.
Az eljárás illetékmentes.
 
1.11 Állampolgársági ügyek:
 
A magyar állampolgárság az érintett kérelmére honosítással, visszahonosítással, illetve a jogszabályban előírt esetekben a köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal szerezhető meg.
A honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt teszi le, egyszerűsített honosítási eljárás esetén országosan bármely polgármester előtt letehető. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. Székesfehérváron az ünnepélyes eskütétel a Hiemer-házban történik havi 1 alkalommal.
 
1.12 Hazai anyakönyvezés:
 
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasságkötés, halál, bejegyzett élettársi kapcsolat) anyakönyvezését országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél lehet kezdeményezni.


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek