18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
RENDKÍVÜLI települési támogatás ügyleírás

 

 

Rendkívüli települési támogatás:

 

 

Támogatás célja:    Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeknek.

 

Mi minősül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondnak: (a támogatás jogcímei)

                                

                                 Ha a jogosult

                                 a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy

 

                                 b) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul,

 

                                       ba) a lakhatást veszélyeztető elemi kár elszenvedése okán keletkezett kiadás, vagy

                                       bb) az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatosan felmerült kiadás, vagy

                                       bc) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával összefüggésben keletkezett kiadás, vagy

                                       bd) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása okán felmerült kiadás, vagy

                                       be) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás.

                                 vagy

 

                                 c) gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, vagy

 

                                 d) továbbtanuló fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

 

Hatáskör gyakorlója:               Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

 

Ki igényelheti a támogatást:    A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy jogosult előterjeszteni.

 

Támogatottak köre:                 Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó személyek.

 

Jogosultság ellenőrzése:           A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók/gondozó család jövedelmi helyzetének, valamint rendkívüli élethelyzetének vizsgálata alapján.

 

                                                   A támogatás megállapítására - a b) pont bb) alpontja kivételével - csak környezettanulmány elkészítését követően kerülhet sor!

 

Kérelem előterjesztése:            a kérelem az év közben bármikor benyújtható

 

Támogatás fajtája:                   jogcímenként eltérő mértékű pénzben nyújtott támogatás

 

Eljárási illeték mértéke:           Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:               - 15 nap,

                                                   - a b) pont bb) alpont szerinti jogcímen nyújtott rendkívüli települési támogatás esetében 8 nap

 

Csatoltandó dokumentumok: - kérelmező részéről hiánytalanul kitöltött a Rendelet 6. számú mellékletében rögzített Formanyomtatvány,

                                                   - Kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolásokat (munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, gyermektartásdíj),

                                                   - vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolást, tételes havi bontásban,

                                                   - 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat megjelölésével,

                                                   - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,

                                                   - egyedülállóság tényére vonatkozó a Rendelet 3. számú mellékletében rögzített nyilatkozat,

                                                   - jogcímenként eltérő rendkívüli élethelyzet igazolása (Rendelet 73. §-76. §).

 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

                                                   - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

                                                   - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

                                                   - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

                                                   - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 10/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet.

 

Kérelem előterjesztése:            Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton.

 

Ügyfélfogadás helye és ideje:  Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca (Ügyfélszolgálat)

                                                  

                                                   Hétfő: 800-1600

                                                   Kedd: 800-1600

                                                   Szerda: 800-1800

                                                   Csütörtök: 800-1600

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek