18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Települési hátralékcsökkentési szolgáltatás ügyleírás
Települési támogatás: (rendszeres)

 

 

Támogatás célja:    Települési támogatásra jogosult, aki szociális veszély- illetve válsághelyzetbe került.

 

Mi minősül szociális veszély- illetve válsághelyzetnek: (a támogatás jogcímei)

                                 Ha a jogosult

                                 h) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel anyagi segítségre szorul (települési lakhatási támogatás)

                                 i) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel szorul hátralékkezelésre (települési hátralékkezelési szolgáltatás)

                                 j) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója otthoni ápolására, gondozására tekintettel anyagi hozzájárulásra szorul (települési ápolási támogatás).

                                 A Rendelet 43. § (1) bekezdése alapján a települési ápolási támogatás jogcímen nyújtott települési támogatásra 2011. április 30. napját követően új kérelem előterjesztésére nincs lehetőség!

                                

Hatáskör gyakorlója:               Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

 

Ki igényelheti a támogatást:    A települési támogatás iránti kérelmet szociális veszély- illetve válsághelyzetbe került nagykorú személy jogosult előterjeszteni.

 

Támogatottak köre:                 Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó személyek.

 

Jogosultság ellenőrzése:           A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi és vagyoni helyzetének, valamint rendkívüli élethelyzetének vizsgálata alapján.

                                                   A települési lakhatási támogatás esetében a háztartás tagjainak egy fogyasztási egységre jutó jövedelmi helyzetének és vagyoni helyzetének vizsgálata történik!

 

                                                   A támogatás megállapítására csak környezettanulmány elkészítését követően kerülhet sor!

 

A támogatás rendszeressége:   havi rendszerességgel nyújtható támogatás

 

Támogatás fajtája:                   jogcímenként eltérő (természetben/pénzben nyújtott támogatás)

 

Eljárási illeték mértéke:           Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:               21 nap

 

Csatoltandó dokumentumok: - kérelmező részéről hiánytalanul kitöltött a Rendelet 8. számú mellékletében rögzített Formanyomtatvány,

                                                   - Kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolásokat (munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, gyermektartásdíj),

                                                   - vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolást, tételes havi bontásban,

                                                   - 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat megjelölésével,

                                                   - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,

                                                   - egyedülállóság tényére vonatkozó a Rendelet 3. számú mellékletében rögzített nyilatkozat,

                                                   - vagyonnyilatkozat tétele,

                                                   - jogcímenként eltérő rendkívüli élethelyzet igazolása (Rendelet 86. §-88. §).

 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

                                                   - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

                                                   - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

                                                   - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet,

                                                   - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 10/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet.

 

Kérelem előterjesztése:            Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton.

 

Ügyfélfogadás helye és ideje:  Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca (Ügyfélszolgálat)

                                                  

                                                   Hétfő: 800-1600

                                                   Kedd: 800-1600

                                                   Szerda: 800-1800

                                                   Csütörtök: 800-1600

 
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek