18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Családvédelmi kedvezmény ügyleírás

Családvédelmi kedvezmény:

 

Támogatás célja:    Családvédelmi kedvezményre jogosult, akinek gyermeke saját családi környezetében történő nevelkedése; szükségleteihez igazodó gondozása, nevelése; jólétének biztosítása anyagi egyensúlyvesztés miatt időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett.

                                 A gyermek saját családi környezetében történő nevelkedése; szükségleteihez igazodó gondozása, nevelése; jólétének biztosítása anyagi egyensúlyvesztés miatt időszakosan vagy tartósan akkor veszélyeztetett, ha a jogosult a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját önerőből megfizetni nem képes, vagy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó mértékét segítség nélkül megfizetni nem képes, vagy gyermeke napközbeni ellátását biztosító családi napközi térítési díjának megfizetéséhez anyagi segítségre szorul.

 

Hatáskör gyakorlója:               Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

 

Ki igényelheti a támogatást:    A családvédelmi kedvezményt a szülő vagy más törvényes képviselő (családbafogadó gyám) jogosult előterjeszteni.

 

Támogatás nyújtható:              Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó személyeknek (kiskorú jogosultak).

 

Jogosultság ellenőrzése:        A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók (gondozó család) jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata alapján.

 

                                                   A támogatás megállapítására csak környezettanulmány elkészítését követően kerülhet sor!

 

Jogosultság kezdő időpontja:  A családvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására a tanév rendjéről rendelkező jogszabályban meghatározott első tanítási napon vagy azt megelőzően benyújtott kérelem esetén a tanév első tanítási napjától a soron következő tanév első tanítási napját megelőző napig kerül sor.

                                                  

                                                   Amennyiben a kérelem a tanév első tanítási napját követően kerül előterjesztésre, a családvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a soron következő tanév első tanítási napját megelőző napig kerül sor.

 

A támogatás érvényessége:      Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett székesfehérvári nyári napközis tábor igénybevétele során a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításakor a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit, valamint a családvédelmi kedvezmény megállapított mértékét kell alkalmazni.

 

Támogatás fajtája:                   természetben nyújtott ellátás

 

Eljárási illeték mértéke:           Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:               21 nap

 

Csatoltandó dokumentumok: - Nevelési/oktatási intézmény által leigazolt és kérelmező részéről hiánytalanul kitöltött a Rendelet 9. számú mellékletében rögzített Formanyomtatvány,

                                                   - Kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolásokat (munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, álláskeresési ellátás, gyermektartásdíj),

                                                   - vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolást, tételes havi bontásban,

                                                   - 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása a tagozat megjelölésével,

                                                   - a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést/gyámhivatal által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,

                                                   - egyedülállóság tényére vonatkozó a Rendelet 3. számú mellékletében rögzített nyilatkozat,

                                                   - vagyonnyilatkozat tétele

 

                                                   - a Rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcím esetén az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:

                                                           ~ igazolás arról, hogy székesfehérvári bölcsődében helyhiány miatt elutasításra került a gyermek felvételi kérelme és,

                                                           ~ keresőtevékenység folytatását vagy nappali tagozaton történő tanulmányok folytatását (középiskola, felsőoktatási intézmény) igazoló hivatalos dokumentum

                                                           ~ a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjének támogató javaslatát, ami kiterjed a gyermek napközbeni ellátásának más módon történő biztosításának megoldatlanságáról

 

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

                                                   - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

                                                   - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

                                                   - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 10/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet.

 

Kérelem előterjesztése:            Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton.

 

Ügyfélfogadás helye és ideje:  Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca (Ügyfélszolgálat)

                                                  

                                                   Hétfő: 800-1600

                                                   Kedd: 800-1600

                                                   Szerda: 800-1800

                                                   Csütörtök: 800-1600

                                                   Péntek: 800-1200

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek