18 oC / 3 oC(koponyeg.hu)
derült (várható)
2017. Március 28. Gedeon, Johanna

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Iparűzési adó

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

31/1995.(VI.26.) sz., 58/1995.(XII.20.) sz., 46/1997.(XII.15.) sz., 16/1998.(IV.16.) sz., 41/1998.(XII.17.) sz., 39/1999.(XII.15.) sz., 1/2000.(I.27.) sz., 37/2000.(XII.15.) sz., 44/2001.(XII.28.) sz., 5/2002.(III.22.) sz. és a 28/2002.(XII.27.) sz. rendelettel módosított

5/1995.(III.1.) sz. rendelete
(egységes szerkezetben)

a helyi iparűzési adóról

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, illetve a 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi iparűzési adót határozatlan időre bevezeti.
A helyi iparűzési adó szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

1. §

(1) Adóköteles a Székesfehérvár Megyei Jogú Város illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2)1  Az adó alanya a vállalkozó.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4)2  Az adókötelezettséget nem befolyásolja az a körülmény, hogy a vállalkozó székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén.

2. §

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűntetésének napjával szűnik meg.

(2)3

2/A. §4

Az önkormányzat illetékességi területén végzett iparűzési tevékenység állandó és ideiglenes jelleggel végezhető, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. §-ában meghatározott feltételekkel.


Az adó alapja és mértéke

3. §5

(1)6  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint
 a) 1998. évben az anyagköltség 33 %-ával,
 b) 1999. évben az anyagköltség 66 %-ával,
 c) 2000. évtől az anyagköltséggel.

(2)7  Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a vállalkozónak a törvényben meghatározott módon kell megosztani.

(3) Székesfehérvár Megyei Jogú Város illetékességi területén végzett ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani.
 Minden megkezdett nap egy napnak számít.

4. §8

(1) Az állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó mértéke
 a) 1998. évben az adóalap 1,3 %-a
 b) 1999. évben az adóalap 1,7 %-a
 c) 2000. évtől az adóalap 2,0 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 2.000,- Ft.

(3)9  A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a (4) bekezdésben meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4)10  Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.


Az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése

5. §11

(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.

(2) Az adóelőleg összege
 a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet  megelőző adóév adójának megfelelő összeg;
 b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az adóévet megelőző naptári napjai alapján adóévre számított összege;
 c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege.

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg összegét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

Adómentességek, adókedvezmények

6. §

Mentesül az iparűzési adó megfizetése alól:
    a)12  a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, és a költségvetési szerv abban az adóévben, amelyet a megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv estében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

     b)13   2003. adóévben az az adóalany, akinek éves nettó árbevétele nem éri el a 10 millió   forintot.


6/A. §14

(1)15  Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyt a (2)-(6) bekezdés szerinti adókedvezmények illetik meg azzal, hogy a (2)-(3) bekezdés szerinti igénybe vett adókedvezmény nem haladhatja meg a számított adó 50 %-át. A (4)-(5)-(6) bekezdés szerinti adókedvezmény a számított adó 50 %-án felül is érvényesíthető.
 Az igénybe nem vett adókedvezmény a következő évre nem vihető át.

(2)16  Az a vállalkozó, aki vállalkozását bővíti és ennek keretében az adóéven belül legalább 100 millió Ft értékű termék előállítást szolgáló vagy 100 millió Ft idegenforgalmi jellegű szolgáltató beruházás kivitelezését befejezi és üzembe helyezi, a beruházást követő év január 1-től három évig 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül az új beruházásra jutó adóból. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adóalany, az üzembe helyezett beruházást az üzembe helyezést követő harmadik adóév végéig eredeti rendeltetésének megfelelően üzemeltesse. Amennyiben e feltétel nem teljesül, az igénybe vett adókedvezményt vissza kell fizetni.
 Az új beruházásra eső (számított) adót, az e bekezdésben meghatározott új beruházás év végi nettó értékének az összes tárgyi eszköz nettó értékéhez viszonyított év végi aránya alapján kell megosztani.

(3)17  Azt az adózót, aki 2003-2007. adóévekben szakmunkás tanulót foglalkoztat, tanulónként 800 Ft/hó/fő adókedvezményt illeti meg.

(4)18  2003-2007. adóévekben az adóalanyt 5 % adókedvezmény illet meg a 100 millió forintot meghaladó számított adó után.

(5)19  2003-2007, adóévekben az adóalanyt az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben Székesfehérváron felmerült közvetlen költsége - csökkentve a belföldi illetőségű adózótól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől, az egyéni vállalkozótól igénybe vett kutatási, kísérleti fejlesztési szolgáltatás összegével - maximum a számított adó 10 %-a adókedvezményként vehető igénybe.

(6)20  2003. adóévben a belvárosi üzlet(ek) utcai homlokzatára, kirakatának (kirakatainak) felújítására, cseréjére, cégér elhelyezésére, az adóévben elszámolt kiadás - maximum üzletenként 500.000,- Ft - adókedvezményként érvényesíthető. A kedvezmény igénybevételének feltétele a felmerült összeg számlával történő igazolása.

(7)21  A 6. § (1) bekezdés b) pontjában, a 6/A. § (2)-(6) bekezdésben biztosított adómentességet, adókedvezményt az a vállalkozó jogosult igénybe venni, aki ennek igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy a (2) bekezdés vonatkozásában az igénybevételére jogosító feltétel teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. A vállalkozónak az adókedvezmény igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelenteni az Adóirodához.

Bejelentés, az adó bevallása

7. §22

Az adókötelezettségeket: bejelentést, változás bejelentést, a helyi iparűzési adó bevallását, az adó, az adóelőleg megfizetését az adózás rendjéről szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény előírásainak megfelelően kell teljesíteni.

8. §23

(1)24  Az a vállalkozás, amelynek éves adófizetési kötelezettsége a 100.000,- Ft-ot meghaladja, a tárgyévi adója 5 %-nak felhasználására önkormányzati közérdekű célokat jelölhet meg:
 a) városfejlesztésre,
 b) környezetvédelmi feladatokra,
 c) oktatási, szakképzési feladatokra,
 d) kulturális célra,
 e) egészségügyi és szociális célra,
 f) közbiztonsági célra,
 g) lakásépítési támogatásra,
 h) Hiemer-ház épületegyüttes felújítására.

(2)25  Az adózó az (1) bekezdés szerint képződő összeg 50 %-ra olyan konkrét székesfehérvári székhelyű alapítványokat, egyesületeket, szervezeteket jelölhet meg, amelyek a közérdekű feladatok megoldásában részt vállalnak, az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott közérdekű célokon belül.

(3)26  Nem jelölhet meg az adózó olyan közérdekű célokat, amelyek az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében a beruházási, a felújítási, vagy a Városgondnokság feladatai között konkrétan szerepel.
 A további 50 % felhasználásáról az ágazatilag illetékes önkormányzati bizottság dönt. A pénz felhasználására az előleg befizetést, illetve az előleg és tényleges kötelezettség különbözetének megfizetését követően kerülhet sor. A vállalkozás erről a felajánlásáról az adóév február 28-ig tájékoztatja a jegyzőt.

Értelmező rendelkezések

9. §27

(1) Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.

(2) Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek.

(3) Kísérleti fejlesztés: olyan kutatásból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása.

(4)28  Belváros: megegyezik a műemléki jelentőségű területének védett történeti városmaggal, illetve az alábbi utak által határolt terület:
 Várkörút páratlan oldala - Budai út 1-7. - Vörösmarty tér - Piac tér páros oldala - Mátyás király körút páratlan oldala - Zichy liget - Dózsa Gy. u. - Szekfű Gy. utca eleje (Evangélikus templom)

(5) Vállalkozás bővítő beruházás: új tárgyi eszköz beszerzése, a meglévő tárgyi eszköz kapacitásának, terjedelmének bővítése.

Záró és vegyes rendelkezések

10. §29

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló módosított 1990. évi XCI. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló módosított 1991. évi IL. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

(2) A rendeletben nem szabályozott fogalmak értelmezésénél a társasági adóról szóló törvény és a számvitelről szóló törvény előírásai irányadók.

(3) Ez a rendelet 1995. március 1-én lép hatályba.


Székesfehérvár, 1995. március 1.

dr. Mező Béla sk.
     jegyző

dr. Nagy István sk.
   polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva: 2003. január 15.

Warvasovszky Tihamér 
       polgármester

dr. Szabó Katalin
      jegyző

 

 Lábjegyzet:
1
Beiktatta: 37/2000.(XII.15.) sz. rendelet 1. §, hatályos 2001. január 1-től
2Módosította: 46/1997.(XII.15.) sz. rendelet 1. §, hatályos 1998. január 1-től
3Hatályon kívül helyezte: 46/1997.(XII.15.) sz. rendelet 10. § (2) bek.
4Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 1. §, hatályos 2003. január 1-től
5Módosította: 46/1997.(XII.15.) sz. rendelet 3. §, hatályos 1998. január 1-től
6Módosította: 37/2000.(XII.15.) sz. rendelet 3. §, hatályos 2001. január 1-től
7Módosította: 39/1999.(XII.15.) sz. rendelet 1. §, hatályos 2000. január 1-től
8Módosította: 46/1997.(XII.15.) sz. rendelet 4. §, hatályos 1998. január 1-től
9Beiktatta: 39/1999.(XII.15.) sz. rendelet 2. §, hatályos 2000. január 1-től
10Beiktatta: 39/1999.(XII.15.) sz. rendelet 2. §, hatályos 2000. január 1-től
11Módosította: 37/2000.(XII.15.) sz. rendelet 4. §, hatályos 2001. január 1-től
12Módosította: 31/1995.(VI.26.) sz. rendelet 1.§, hatályos 1995. július 1-től
                   37/2000.(XII.15.) sz. rendelet 5.§, hatályos 2001. január 1-től
                   28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 2. § (1) bek., hatályos 2003. január 1-től
13Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 2. § (2) bek., hatályos 2003. január 1-től
14Beiktatta: 30/1997.(VI.30.) sz. rendelet 2. §, hatályos 1997. június 30-tól
15Módosította: 44/2001.(XII.28.) sz. rendelet 2. § (1) bek., hatályos 2002. január 1-től
16Módosította: 44/2001.(XII.28.) sz. rendelet 2. § (2) bek., hatályos 2001. január 1-től
17Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet  3. § (1) bek., hatályos 2003. január 1-től
18Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 3. § (2) bek., hatályos 2003. január 1-től
19Beiktatta: 44/2001. (XII.28.) sz. rendelet 2. § (3) bek., hatályos 2002. január 1-től
   Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 3. § (3) bek., hatályos 2003. január 1-től
20Beiktatta: 44/2201.(XII.28.) sz. rendelet 2. § (4) bek., hatályos 2002. január 1-től
   Módosította: 28/2002. (XII.27.) sz. rendelet 3. § (4) bek., hatályos 2003. január 1-től
21Beiktatta: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 3. § (5) bek., hatályos 2003. január 1-től
22Módosította: 37/2000.(XII.15.) sz. rendelet 7. §., hatályos 2001. január 1-től
23Számozását módosította 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 6. § (2) bek., hatályos 2003. január 1-től
24Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 4. § (1) bek., hatályos 2003. január 1-től
25Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 4. § (2) bek., hatályos 2003. január 1-től
26Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 4. § (3) bek., hatályos 2003. január 1-től
27Módosította: 44/2001.(XII.28.) sz. rendelet 4. §, hatályos 2002. január 1-től
   Számozását módosította: 28/2002. (XII.27.) sz. rendelet 6. § (2) bek.
28Módosította: 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 5. §, hatályos 2003. január 1-től
29Számozását módosította: 44/2001.(XII.28.) sz. rendelet 5. §, 28/2002.(XII.27.) sz. rendelet 6. § (2) bek.


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül


Hírek